Om fonden

Proethos fond i korthet

Portföljens uppbyggnad

Fonden är en global blandfond, som investerar 80 % i globala aktier och 20 % i räntebärande tillgångar. Den största delen av aktieinnehaven skall vara aktier i mogna bolag. Mindre innehav i tillväxtaktier är tillåtet, om företagen har en unik produkt eller roll i vårt hållbara samhälle, även om det medför en ökad risk i portföljen. Tillgångar som inte handlas i SEK hedgas inte, vilket innebär att fonden tar en valutarisk.

Proethos fondinnehav.

Förvaltning

Fonden förvaltas för att ge en långsiktigt god avkastning och tillämpar en kvartalsvis rebalansering.

Rebalansering

Fonden rebalanserar portföljen vid en förutbestämd tidpunkt, fyra gångar per år för att återställa det ursprungliga förhållandet 80 % i globala aktier och 20% i räntebärande tillgångar.

Rebalansering innebär att man säljer delar av de tillgångar som utvecklats bäst och är högt värderade och köper tillgångar som haft sämre utveckling och är lågt värderade. Rebalansering sänker risken i portföljen och ökar samtidigt avkastningen. Målet med rebalanseringen är att ge en ökad årlig avkastning på mellan 0,1% och 0,3% per år, över tiden.

Risk

Fonden består av både aktier och räntebärande tillgångar vilket gör att risken i portföljen är lägre än om den bara bestått av aktier. Fondens risk är medel (5 av 7), det innebär att fonden långsiktigt skall ha en standardavvikelse på mellan 10% och 15%.

Diversifiering

Fonden består av 20% räntebärande värdepapper, denna del är investerad i olika fonder som i sin tur består av många olika räntebärande värdepapper. Resterande 80% av fonden består av aktier. En del av aktierna är stora världsledande företag inom sina branscher, medan andra är mindre företag fokuserade på en produkt eller nisch. Aktierna handlas i sina respektive valutor och då ingen hedgning av valutarisken görs tillför valutornas rörelser en extra diversifieringseffekt.

Förväntad avkastning

Den förväntade avkastningen står helt i relation med risken i portföljen, förutsatt att portföljen är väl diversifierad. Då fondens risk är medel (5 av 7) och det är ungefär samma risk som en indexfond på stockholmsbörsen har, så bör avkastningen över tiden ligga på ungefär samma nivå.

Hållbart & etiskt urval

Fonden investerar inom fyra olika områden som alla har en avgörande roll för klimatet och för vår framtid. Urvalet görs av fonden förvaltare.

Proethos fond exkluderar företag involverade i:

Fonddokument

Fondbestämmelser, KIID och Informationsbroschyr för Proethos fond.